بررسی تطبیقی حلقه اول شهید صدر
46 بازدید
محل ارائه: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استاد سيدمنيرالدين حسيني الهاشمی، تنظیم جدیدی برای علم اصول مطرح فرموده اند. این دسته بندی بر روی حلقه اول از حلقات شهید صدر در علم اصول فقه تطبیق شده و متن کتاب خلاصه شده و طبقه بندی گردیده است.