مطبوعات در عصر مدرس
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعه ای تطبیقی میان مطبوعات زنجیره ای دوران اصلاحات در پس از انقلاب با دوره رضاخانی عصر مدرس و ملک الشعراء بهار. بررسی رفتار مشابه ژورنالیستی در دو مر حله از تاریخ.